RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

I. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ROAD SERVICE Jerzy Fojcik ul. Lenartowicza 37/13 43-300 Bielsko-Biała NIP 5470041312, dalej „Administrator”.

Kontakt z administratorem:  tel. +48 33 816 44 40 e-mail: biuro@roadservice.pl

II. Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Hałcnowska 194, 43-300 Bielsko-Biała
 • przez e-mail: biuro@roadservice.pl

III. Skąd mamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana w ramach kontaktu w sprawie zainteresowania naszą ofertą, poprzez maila wysłanego na nasze firmowe konta mailowe lub zostały one przekazane przez Panią/ Pana osobiście lub podczas rozmowy telefonicznej.

IV. Jakie są cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w poniższych celach:
  1. sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. reklamacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5. kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Firmy jest kierowanie do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą e-mailową. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy Firma przetwarza dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

V. Jakie dane osobowe są przez Nas wymagane?

 1. Aby móc zawrzeć i zrealizować umowę zawartą z Panią/Panem, móc świadczyć usługi lub udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, wymagamy podania następujących danych:
  • W formularzu kontaktowym na stronie www.roadservice.pl: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu;
  • W siedzibie firmy lub podczas rozmowy telefonicznej: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, w przypadku reprezentowania firmy: nazwa reprezentowanego podmiotu, stanowisko;
  • W mailu skierowanym do naszej Firmy: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, w przypadku reprezentowania firmy: nazwa reprezentowanego podmiotu, stanowisko;
  • Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych, niezbędnych danych (np. ze względów podatkowych/rachunkowych);
  • Poza w/w przypadkami, każde inne podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić uzasadnioną przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez PPUH ROAD SERVICE Jerzy Fojcik usług na Pani/Pana rzecz.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie informacji dotyczących prowadzonej przez Panią/Pana działalności gospodarczej, w tym firmy, siedziby prowadzonej działalności, adresu do korespondencji, dodatkowego adresu wykonywania działalności, numeru NIP, REGON, PKD, pełnomocnika, numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, jeżeli zostały wskazane, zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

VI. Jakie uprawnienia posiadają Państwo w zakresie przetwarzania danych?

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz ich przesłanie innemu administratorowi;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania;
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

VII. Komu są udostępniane Pani/Pana dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
 2. Pani/ Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.
 3. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Pani/Pana danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pani/ Pana dane osobowe następującym odbiorcom:
  1. operatorzy systemów informatycznych,
  2. operatorzy systemów płatności,
  3. operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,
  4. firmy logistyczne,
  5. firmy kurierskie i poczta polska,
  6. zewnętrzni dostawcy produktów,
  7. operatorzy płatności,
  8. kancelarie prawne,
  9. firmy księgowe i audytorskie,
  10. nasi dealerzy.

VIII. Przez jaki okres czasu będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów (pkt IV), tj. w zakresie  zawierania lub realizacji umowy między Panią/Panem a PPUH ROAD SERVICE Jerzy Fojcik przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dla realizacji przez PPUH ROAD SERVICE Jerzy Fojcik uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

IX. Czy Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu lub przekazaniu poza EOG?

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poddawane profilowaniu ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą stroną. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest: PPUH ROAD SERVICE Jerzy Fojcik, ul. Lenartowicza 37/13, Bielsko-Biała, 43-300, biuro@roadservice.pl.

1. Dane dostępowe i hosting

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie trzydziestu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy

Gromadzimy dane osobowe wtedy, kiedy nam je Państwo przekazują kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą danych, które są nam niezbędne do rozpatrzenia sprawy, w jakiej kontaktują się Państwo z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu odpowiedzi na Państwa zapytania.

3. Przekazywanie danych

Nie przekazujemy Państwa danych firmom zewnętrznym z wyjątkiem danych analitycznych wymienionych poniżej.

4. Cookies i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich informacji lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Zastosowanie Google Analytics do celów analityki internetowej
Nasza strona internetowa używa Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – w ramach analizy i oceny interesów – przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.